SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

RAS
Minigris

SYFTE:
Avelsprogrammets syfte är att bevara och förbättra rasen,
samt öka och sprida kunnandet kring rasen och dess behov.

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Avelsprogrammets arbete bedrivs i Sverige.

RASBESKRIVNING
Generellt utseende:
Den svenska minigrisens utseende, användningsområde,
behov osv grundar sig på en historik från Vietnamesiska
hängbukssvin som exporterades till USA och Kanada för att
sen korsas med en mängd olika raser. Alla olika sorter/raser
av grisar härstammar ur någon av de många olika vildsvins
arterna.

RASBESKRIVNING
Minigrisen härstammar från en mängd olika raser tex
Göttinger

Mynchner minityregris
Vietnamesiska hängbukssvin
Minnesota pig
Panepinto
Ohimini
Clawn
Hanford
Yucatan
Mini-sib
Pitman-moore


Detta gör att det inte finns någon egentlig rasstandard.
SMF lägger stor vikt vid att endast använda djur i avel som
inte bär på genetiska, mentala defekter som tex aggressioner,
ihjäl bitande av kultingar, infällda ögonfransar, pungbrock
mm eller exteriöra tillkortakommanden som kan orsaka
lidande.


SMF lägger också stor vikt vid att sprida kunskap kring korrekt
utfodring av den svenska minigrisen, med grund i dess
ursprung. Likaså vill SMF arbeta emot att galtars betar ska
sågas av/tas bort på rutin, utan endast i de fall som
beten/betarna växer in mot huden eller på annat sätt orsakar
allvarlig skada.

SMF arbetar för att suggan själv ska få möjlighet att avvänja
sina kultingar själv innan leverans. Samt att kultingarna ska ha
minst en vuxen förebild utöver modern.

Suggor som biter ihjäl sina egna och andra sughors kultingar ska inte finnas inom aveln. Likaså blr inte galtar som inte fungerar i grupp avlas vidare på. Kunskapen kring minigrisens liv i grupp måste arbetas vidare med. Där ligger ett stort ansvar på uppfödarna , att vidareutveckla sin kunskap och sprida den.

Forskning visar att
grisen i naturen avvänjer sina kultingar mellan 13-25 veckor.
Men också för att erfarenhet visar att många kultingar redan
som små utvecklar stereotypa beteenden som
maggnuggande, di stimulerande på människor, biter på
väggar, golv mm. Likaså brist på social kompetens,
aggressioner mot människor och andra grisar har visat sig
Som ett alltför vanligt problem när kultingarna avbänjs för tidigt.
Kroppsformen varierar från korta till längre i kroppen., från
rak rygg till svängd rygg. Beroende på hur genetiken påverkar.
Ofta har minigrisen korta starka ben, kort till lite längre tryne,
rynkor i varierande grad. Öronen är små spetsiga
rättuppstående. Storleken varierar mellan 30 - 60 cm i
mankhöjd och en vikt på ca 30 kg upp mot 70 - 80 kg.


Minigrisen växer långsamt och sätter ofta sina sista linjer så
sent som vid 3 års ålder.
Med ett ordentligt späcklager är de även härdiga och kan leva
utomhus året runt så länge bostaden är vindtät och har
MYCKET strö dvs hö och halm. Minst 70 - 80 cm tjockt lager.


Det finns en mängd olika färger
Mörk augoti
Ljus augoti
Augoti med vita tecken
Brun med vita tecken
Svart
Svart vit
Svart med vita tecken
Pinto
Brun
Röd
Ljust prickig
Mörkt prickig
Och prickiga med vita tecken

TEMPERAMENT:
Lugnt temperament, minigrisen skall ha ett nyfiket
utforskande lynne, besitta starka familjeband, ha en vänlig
foglig inställning till människor och varandra dvs hög social
kompetens.


ÖVERLINJE:
Huvudet bör vara proportionerligt, hos galtarna bärs huvudet
stolt och kraftfullt. Hos suggor/gyltor bör huvudet vara
proportionerligt till kroppen.

Käkar och kinderna bör vara kraftfulla. Hals skuldror nacke
skall vara kraftfulla och välutvecklade.

Ryggen skall vara stark och kompakt, ryggraden och eller
höftben får inte synas. Låren skall vara starka och
välutvecklade. Tydlig könsskillnad
Välmusklad kraftfull bringa.
Kroppen skall inge ett kort kompakt kraftfullt intryck.

KLÖVAR: Välformade rättställda klövar

BETT: Korrekt

ÖGONEN:
Uttrycksfulla, välformade, varierande färg från mörka till ljusa
alt blå i enstaka fall.

ÖRONEN:
Små proportionerliga spetsiga välfyllda väl ansatta.

MANKHÖJD:
Ca 30 – 60/65 cm.

KÖNEN: Galten ska ha en tydlig könsprägel och ett trevligt
socialt psyke, Suggor och gyltor ska ha en tydlig könsprägel
för ett hondjur , vara goda mödrar.

AVEL
Då aveln av en Svenska minigrisen varit helt utan kontroll
under alla år utan avelsorganisation eller avelsförening är det
oerhört att svårt att veta exakt hur många galtar och galtlinjer
det finns i Sverige idag. Detta gäller även suggor och gyltor.
Vid efterforskningar så uppskattas det finnas ca det finnas ca
ett 30 tal galtar i avel, och gissningsvis ca ett tiotal olika linjer.
Föreningen kommer lägga stor vikt vid att kartlägga detta då
det är stor viktig del i en seriös avel.

AVELSMÅL:
Svenska Minigrisföreningen avelsmål är att sprida kunskap
kring minigrisen och dess behov, utfodring, grishållning osv.
SMF jobbar för att ingen kulting skall avvänjas innan 10
veckors ålder, målet skall vara att modersuggan själv skall
sköta avvänjningen. Ingen minigris ska säljas som ensamgris
eller till lägenhet. Samt att kunskapen kring utfodring och
minigrisens näringsbehov måste öka hos både
fodertillverkare, veterinärer uppfödare och grisägare.
Avelsmålet är vidare att bevara och förbättra och bibehålla en
frisk stark gris både mentalt och fysiskt. En bred avelsbas för
att förhindra inavel, genetiska defekter. Eu och dess berörda
myndigheter bör ha möjlighet att ha insyn i detta i framtiden.
Rasen får aldrig förlora sina karaktärsdrag. En sund avel med
rastypiska individer ska bedrivas. Lämpade för sällskap och
gårdsgrisar

Den svenska minigrisen skall bevaras utan främmande raser.
Svenska Minigrisföreningen avelsmål är att sprida kunskap
kring minigrisen och dess behov, utfodring, grishållning osv.
SMF jobbar för att ingen kulting skall avvänjas innan 10
veckors ålder, målet skall vara att modersuggan själv skall
sköta avvänjningen. Ingen minigris ska säljas som ensamgris
eller till lägenhet. Samt att kunskapen kring utfodring och
minigrisens näringsbehov måste öka hos både
fodertillverkare, veterinärer , jordbruksverket , länsstyrelser
uppfödare och grisägare.

Lämpliga avelsdjur förs in i Moderstamboken, med minst 2
kända linjer. Målet är 3 kända linjer.

Djur med okänd stam alt mindre än 2 kända linjer förs in i
stambokens bilaga för att efter 3 registrerade kullar kunna
föras in i Moderstamboken.

I Stambokens bilaga registreras även övriga minigrisar som
inte är i avel, samt har okänd stam; utifrån
signalementsbeskrivning och märkning med SE-nummer samt
ID-nummer. Även kastrater eller djur som inte finns i avel bör
finnas tillgängliga för att kunna bidra till bedömning av
populationens genetiska kvalitet och på så sätt göra
rangordningen av avelsdjur utifrån dessa resultat mer
tillförlitliga. Målet är att alla minigrisar i Sverige skall vara
registrerade.

En smittsam sjukdom eller t.ex. en naturkatastrof kan snabbt
slå ut en ras om antalet individer är lågt. Ett annat hot mot
långsiktig uthållig avel är att använda för få handjur i
förhållande till antal hondjur i avel, s.k. avelsmatadorer. Det
kan ge avelsframsteg för vissa prövade egenskaper men är
negativt på lång sikt ur bevarandesynpunkt samtidigt som
skadan ökar om dessa handjur dessutom är bärare av
genetiska defekter.

Bevarandet skall ske som en levande avelsbank i anslutna
besättningar vilka ska uppfylla kraven för ett medlemskap i
avelsbasen. I kombination med icke anslutna besättningar
som uppfyller kraven för hållande av minigris utifrån deras
behov så ska en betryggande population djur med största
möjliga genetiska variation och rastypiska egenskaper kan
fortleva.

Djuren ska hållas i naturliga former med minst 2 vuxna djur
med primär inriktning utveckling och bevarandeavel där
risken för inavelsökning och minskad genetisk variation
uppmärksammas.

Endast djur med ursprungliga raser får användas i
avelsarbetet

Aveln ska bedrivas utan ensidiga avelsmål där Svenska
Minigrisföreningens rasbeskrivning samt djurhållning utifrån
rekommendationer utifrån djurskyddslagen skall vara
vägledande, för det individuella urval varje djurägare gör
tillsammans med egna önskemål.

Djur som uppvisar ärftliga defekter eller andra anomalier tex
infällda ögonfransar, klövfel pungbråck, aggressioner,
dödande av kultingar tas ur avel och ev slaktas.

POPULUTATIONSSTORLEK
Då det inte finns någon förening eller organisation så är det
oklart hur många uppfödare som finns. Enligt beräkningar
finns det ca 15 - 20 uppfödare som regelbundet har kullar.

Totalt beräknas ett 50 tal gyltor/suggor samt 20 tal galtar,
registreras vid grundandet av Svenska Minigrisföreningen .
Detta antal beräknas öka, då det finns ett stort antal
uppfödare och blivande uppfödare som är intresserade av att
registreras i SMF.

Utan kontroll och ofta mycket stor okunskap kring
minigrisens behov utfodring uppväxt levnadsbetingelser
utifrån ursprung, samt obefintlig kontroll av avelsdjur ev
defekter är det av största vikt att ett avelsarbete för att
vidareutveckla och rädda den svenska minigrisen och
förhindra att kultingar säljs vid 6 veckors ålder avvänjs vid 4 -
5 v ålder säljs som ensamgrisar till lägenhet och avlas utan
kontroll på avelsdjur och ev defekter som kan orsaka livslångt
lidande samt säkra rasens framtid.

KORTSIKTIGA MÅL
Svenska minigrisföreningen vill verka för att:

Anslutning av registrerade minigrisar succesivt ökas och att
minst 500 - 1000 minigrisar är anslutna inom 5 år varav minst
10% är galtar.

Kvalitetssäkra härstamningen av minigrisar som djurägare vill
ansluta till avelsbanken.

Fortsatt registrering av och årlig uppdatering av
härstamningsregister för de minigrisar som ingår i
avelsbanken

SMF genomför besiktning hos de uppfödare som ansluter sig
till avelsbanken för att försäkra sig om att aveln och kunskap
följs utifrån de riktlinjer som förespråkas.
Släktskapsförhållanden mellan djur i minigrisens avelsbank
utreds och utnyttjas som underlag vid avelsurval för att så
långt som möjligt minska risken för genetisk förlust.

LÅNGSIKTIGA MÅL
Svenska Minigrisföreningen vill verka för:
Att det totala antalet minigrisar med dokumenterad,
kvalitetssäkrad härstamning skall omfatta minst 2000 djur
Avelsbanken utgörs av minst 500 djur
Alla kända minigrisar registreras i ett härstamningsregister
Alla minigrisar skall vara fria från smittsamma sjukdomar som
tex skabb.

AVELSARBETETS GENOMFÖRANDE
Svenska Minigrisföreningen avser att bedriva avelsarbetet
genom att:

Upprätta avelsbanks avtal med de besättningsägare som vill
ansluta sig till avelsbanken.

Kontinuerlig uppdatering av registrerade djur i avelsbanken

Regelbundet besikta de registrerade besättningarna som
kunskapshöjande verksamhet i avelsrådgivningen

Analysera de årliga avelsbanksrapporterna och lämna råd och
anvisningar för rasens bevarande vid besättningsbesök ev
genom seminarier eller på annat sätt

Samarbeta med och ta hjälp av personer med vetenskaplig
bakgrund för rådgivning i avelsarbete, utfodring, djurhållning

Djurägare uppmärksammas på betydelsen av att eftersträva
långa generationsintervall mellan gyltor vid egen rekrytering i
samband med besättningsföryngring.

Djurägarna rekommenderas att endast i undantagsfall para
djur med någon gemensam släkting på kortare avstånd än två
generationer bakåt enligt härstamningsbeviset för att
motverka inavelsökningen.

Djurägare skall informeras om och uppmanas att avlägsna
djur med defekter

Djurägarna skall uppmärksammas på smittsamma sjukdomar
och uppmanas arbeta förebyggande
Uppmärksamma antalet minigrisar i avel och registrera
förändringar.

UTVÄRDERING AV AVELSARBETET
Utvärdering sker årligen genom notering av antal djur i
avelsbanken antalet födda kultingar som redovisas av
avelsbankens besättningar i årsrapporten till föreningens
avelsbanksansvarige.

När ett tillräckligt stort underlagsmaterial föreligger kan en
mer detaljerad analys komma att utföras som tex
examensarbete vid högskola elr universitet tex SLU.

AVELSPLANENS GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR I
AVELSPLANEN
Avelsplanen gäller tills vidare dock längst till utgången av
2021.

IDENTITETSMÄRKNING OCH REGISTRERING AV DJUR
Identifiering och registrering av djur ska ske enligt de regler
som finns i Statens jordbruksverk föreskrifter, angående
märkning av djur samt de kompletterande regler för
härstamningsregistrering som gäller för officiell kontroll.
Registrering som görs av djur i Svenska Minigrisföreningens
avelsbank, sker i särskild databas, i vilken även SMF:s
officiella härstamningsregistrering sker; efter kvalitetssäkring
av redovisade härstamningsbevis. Detta innebär garanti för
att lagrade uppgifter i databasen dokumenterar djurets
härstamning tillbaka så långt som möjligt och känd inkorsning
av annan än ovanstående raser inte förekommer.

I föreningens databas införs även uppgifter o enskilda
individer. För galtar innebär det ett beskrivningsprotokoll
med foto, utseende,mentalitet, kullar.

IDENTITET OCH IDENTITESNUMMER:
Minigrisens identitet ska verifieras på följande sätt:

Signalementsbeskrivning och märkning med öronmärke
bestående av SE-nummer och ID-nummer vid sidan av
modern innan leverans samt korrekt betäckningsjournal i
original, samt kort på avelsdjur. Samt ägaruppgifter.

Konturdiagrammet markeras genom vita tecken med röd
penna, övriga tecken med blå eller svart penna. Beskrivande
text skall vara tydlig textad med blå eller svart kulspetspenna.
Kontrollera en extra gång att du ritat tecknen på rätt ben, rätt
sida från båda håll. minigrisens Identitetshandling är till för
att man ska kunna säkerställa att det är rätt gris vid tex
försäljning, betäckning osv.

Som godkänd id kontrollant för SMS måste du ha en stämpel
för att få vara verksam, du beställer stämpel genom att betala
in…………..kr inkl porto och moms till SMS
bg……………………………..

För att vår lista över godkända id-kontrollanter ska vara
aktuell ber vi dig att rapportera till oss om du byter adress
telnummer eller mejl. Om vi inte kan nå dig måste vi stryka
dig från vår lista.

STYRKA ÄGANDE:
Kopia av köpekontrakt där grisens namn, id-nummer , senummer datum för köp, underskrift av köpare och säljare .

INDIVIDPRÖVNING:
Galt kan individ prövas i moderstamboken, från 1 års ålder,
galten ska vara införd i svenska moderstamboken med minst
känd mor och far. Galtar utan stam kan också erhålla
avelsvärderingsbevis efter 3 registrerade kullar.

Galten skall vara frisk utan exteriöra avvikelser som kan
orsaka sjukdomar och exteriöra problem.
Exteriör beskrivning görs av utsedd representant från SMS.

Alla färger är tillåtna.

HUVUD
HALS
SKULDROR
RYGG
MANKHÖJD
BETT
ÖGON
BRINGA
KLÖVAR

Bedöms på en skala 1 - 10
10 utmärkt
9 mkt bra8 bra
7 ganska bra
6 godkänd
5 med tvekan godkänd
4 ej fullt godkänd
3 ganska dålig
2 dålig
1 mkt dålig
0 saknas

Alla suggor /gyltor som förs in i moderstamboken och dess
bilaga har rätt att exteriörbeskrivas på samma sätt som
galtarna.

Som suggans ägare ska rapportera resultat av betäckningen.
Rapporteringen görs till galt ägaren och till
avelsorganisationen SMF Det är viktigt att alla resultat
rapporteras, även ev dödfödda kultingar för att statistik över
fertilitet, genetiska fel samt andra brister ska kunna beräknas.

Börja med att meddela galt ägaren resultatet av betäckningen
så denne kan skicka blanketten resultat av betäckning till dig.
Om du inte fick den vid betäckningen. När du meddelat galt
ägaren skickar denne registreringsunderlaget till dig.

Betäckningsrapporten innehåller:

Suggans namn se-nummer, id-nummer, färg, tecken, ägare
samt ägaruppg, datum för parning ber grisning samt galtens
alla uppgifter plus underskrift. Vidare är du som sugg ägare
skyldig att rapportera resultatet av betäckningen till både galt
ägaren samt svenska minigrissällskapet senast 10 veckor efter
förlossningen.

Galtägaren ska rapportera samtliga genomförda betäckningar
till avelsorganisationen. Detta gäller alla galtar.

Du kan rapportera vi webben alt via post eller mejl.
Pappersblanketter köper du i 5 st förtryckta per gång.

Beställning kan göras via SMS sekreterare alt genom att sätta
in full betalning på SMS bg ……………………….och ange
betäckningsrapport. Vid betalning via bg märk betalningen
med galtens namn regnummer, eller stamboksnummer, och
leveransadress.

Betäckningsrapporten kan skickas till avelsorganisationen via
epost, post .

Rapportering av betäckningar görs fortlöpande.

Oanvända betäckningsrapporter skickas in till svenska
minigrissällskapet vid årets slut.

Olika typer av betäckningsresultat

Gall-gyltan/suggan blev inte dräktig

Kastat

Dödfödda

Döda inom 7 dagar

Suggan/gyltan dör inom 1 vecka efter grisning

Registrering av kultingar sker inom 10 v ålder, innan de
lämnar modern.

INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din integritet, du ska kunna känna dig trygg när
du anförtror oss dina personuppgifter. Nedan ser du hur
Svenska Minigrisföreningen behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder dom till, vilka som får ta del av dom samt hur
du kan ta tillvara dina rättigheter.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk person. (en registrerad).

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av
åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av
personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat
elr ej såsom insamling , registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning,
läsning, användning utlämning genom överföring, spridning
eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Dina personuppgifter lämnas till oss i samband med att du
ansöker om registrering, medlemskap, reg ägarbytet,

Svenska Minigrisföreningen kommer behandla personuppgifter
för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt namn,
person nummer, och kontaktuppgifter för att ha möjlighet att
uppfylla våra lagstadgade förpliktelser såsom registreringar
medlemskap. Syftet med att behandla dina personuppgifter
är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som
grisägare, uppfödare eller annan part. Vi behöver även dina
uppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla andra
tjänster, ägarbyten. SMF kommer inte lämna ut
personuppgifter som SMF inte är skyldiga enl lag att göra till
följd av ett krav fr myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått
ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

För att behandla personuppgifter krävs det att det finns en
laglig grund för detta.

Svenska Minigrisföreningen har möjlighet att behandla
personuppgifter på följande grunder:

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra ett avtal som vi har med dig tex för att tillhandahålla
eller administrera uppgifter.

Då personuppgiftbehandlingen är nödvändig för att fullgöra
en rättslig förpliktelse tex bokföringsskyldighet

Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter tex fö att kunna besvara förfrågningar.

Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du
lämnat ditt samtycke till den

Då behandlingen är nödvändig för att skydda intressen av
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en
annan fysisk person

Då behandling är nödvändig för utförande av uppgift av
allmänt intresse eller som led i personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning.

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att
kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det
andra lagar tex bokföringslagen, som reglerar hur länge dina
personuppgifter måste lagras.

Du har rätt att få information när dina personuppgifter
behandlas

Om du omnämner en tredje person i dina kontakter med
svenska minigrissällskapet kan svenska minigrissällskapet
behöva informera den tredje personen om att svenska
minigrissällskapet behandlar personuppgifter om denne samt
var uppgifterna kommer från.

Därutöver finns vissa tillfällen när särskild information ska ges
till dig, tex om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en
personuppgiftsincident) hos svenska minigrissällskapet och
det finns risk för tex identitetsstöld eller bedrägeri.

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse
av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter du
lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi
registrerade om dig. Detta gör du genom att begära s,k
registerutdrag.

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden
samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta
samtycke avseende behandling.

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med
stöd av en intresseavvägning.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina
personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om i ex är
skyldiga enl lag att bevara uppgifterna.

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av
dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte
kan uppfylla våra ev skyldigheter gentemot dig under den tid
behandlingen begränsats.

Om du anser att Svenska minigrisföreningen behandlar dina
personuppgifter i strid med dataskyddslagsstiftningen kan du
lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om
tillsyn skall inledas och lämnar därefter besked till dig.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår
integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på
webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande
betydelse för vår behandling av personuppgifter tex ändring
av angivna ändamål kommer detta kommuniceras till dig.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon)

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Handläggning av registrering, betäckningsrapport,
medlemskap, insamling av betäckningsuppgifter,
handläggning av allmänna frågor, hantering och kontroll av
id-nummer, se- nummer, medlemsregister, medlemsmöten,
administration, hantera betalningar för varor och tjänster.