SVENSKA MINIGRISFÖRENINGEN

- FÖR MINIGRISENS BÄSTA!

 Uppfödare anslutna till Svenska minigrisföreningen  förbinder sig att uppfylla följande uppfödarkriterier:

*Deras minigrisar ska ha en betesperiod på minst 3 mån under sommarhalvåret.

* Kultingarna växer upp tillsammans med modersuggan och minst en vuxen gris till

* Suggan får i största möjliga mån avskilja kultingarna själv

*Ingen kulting levereras före 12 v ålder

* Ingen galt ska leva ensam, och galt som inte fungerar i grupp bör inte användas i avel.

* Inga pelleterade foder används

* som köpare ska man kunna vara trygg att uppfödaren finns tillgänglig med råd och stöd under grisens liv.

* som köpare ska man kunna förvänta sig så mycket vikig information om minigrisen så att man känner sig trygg.

 

Intresset för djurvälfärd har ökat globalt , en orsak kan vara att djur på senare tid accepterats som kännande varelser...GRISENS INTELLEKT ( Lawrence 2008) arvbarheten hos beteende egenskaper är ungefär samma egenskaper som finns med i avelsprogram (Falconer och Mackay 1996), vilket gör att det tekniskt möjligt att avla på vissa beteende egenskaper (D'Earth 2010). Tex suggors modersinstinkter, boande mm. I studier där modersbeteendet delades upp i 6 faser hos suggan.
 
1.isolering och suggan söker efter en boplats
2. byggande av bo.
3. Grisning
4. Tid i boet
5. Social integrering av kultingarna och
6. Avvänjning av kultingarna ( Gustafsson et al 1996)
 
Studierna visade att modersbeteende före och efter grisning inte skiljer sig nämnvärt mellan domesticerade suggor och vildsvin. Då är produktionssvin mkt mer sönderavlade än minigrisen.
Frågan är vad som händer och var vi är om säg 5-10 år om vi fortsätter avla på suggor som biter ihjäl sina egna o andras kultingar , galtar med aggressioner och som inte fungerar socialt, kultingar som inte får lära sig alla spelregler de behöver för att fungera i grupp osv
 
Om grisar inte får möjlighet att utföra högt motiverade beteenden (se de 6 olika faserna) orsakar det stress och frustration. Det kan i sin tur leda till självskadebeteenden,nelr andra onormala steroetypa beteenden som agressioner, butande påninredning, frenetiskt bökande på armar, händer , golv men även på varandras magar ( hos kultingar som är för tidigt avvanda) detta leder till negativa påföljder på djurhälsa och djurvälfärd och lidande för djuren.
Trots det hävdar återigen vissa uppfödare att det är djurplågeri att låta kultingarna vara kvar hos modern tills hon avvänjer dom själv. Man inser inte att traumat blir så mkt mindre för både modern och kultingarna om de flyttar när de redan naturligt är på väg ut som självständiga individer i världen.
I det vilda avvänjs kultingarna vid 13-25v ålder (jensen 2006).
 
Jag önskar att de uppfödare som hävdar att att det är djur plågeri att låta minigrisens kultingar gå kvar hos modern tar till sig detta. För mig personligen är detta obegripligt.
För att lära sig vad det innebär att vara gris måste kultingarna få möjlighet att växa upp tsm med andra vuxna grisar , som visar vägen till att bli en fungerande gris.
De som avvänjs vid 5-6 v ålder och säljs vid 7-8 veckors ålder har visat sig löpa mkt högre risk att utveckla beteende störningar aggressioner, bökande på armar, händer, varandras magar osv. De löper oxå större risk för att utveckla mkt konflikter gentemot varandra och mot människor. Med sårskador, trakasserier mm ( 20 tal samtal a 38 grisar på 7 mån).
 
Vad händer då om kultingarna avvänjs av modern och får växa upp tsm med andra vuxna grisar i olika åldrar ?
Beskrivning fr familjer med de sistnämnda grisarna uppger följande:
* tydliga i sin roll
* trygga i sin identitet
* talar om hur de vill ha det, tar ansvar för sig själva för att det ska bli bra
* väl socialiserade mot både rasfränder och andra djur samt människor, mkt kompetenta.
* vänliga och intresserade mot människor , vill verkligen integrera och kommunicera med människor
* inget annat djur använder så många olika språkljud i så många olika tonlägen, man har oxå observerat att dessa socialt kompetenta grisar kan stimulera grisar som inte besitter den kompetensen till ökat ljudförtåd och fodersökskompetens.
* de räknar med att de kan prata med alla på sitt språk , djur som människor.
* de kan ta hand om sig..fantastiska på att söka föda, bädda, hitta de bästa mjukaste bohålorna, söka skydd och njuta av livet på olika sätt.
* de kan verkligen slappna av och känna trygghet .
* de har tydliga signaler
* ägare uppger oxå att man inte sett tillstymmelse till irtiterat beteende elr markeringar ( de användet huvet istället våld) detta gäller även vuxna galtar i gruppsamt galtar i blandade åldersgrupper m.en tydlig kompetent ledare.
* mjuka goa livsnjutare
* ingen könsmognad som märks..tex jobbiga vid brunst, aggressioner, mm. ( i åldrarna 1-3års ålder).
 
 
jag hoppas att vi och de som står i startgroparna att skaffa minigris tänker till och sätter minigrisens bästa i fokus. Att uppfödare vågar och orkar stå upp för minigrisen och förklara för sina blivande familjer. Endast tillsammans kan vi föra minigrisens talan, främja en god djurhälsa och värdigt liv . Det är lätt att ta en elr flera kullar och sälja kultingarna vid 7-8 v ålder och sen är man klar..men det är så mkt mer.